Vascular probe (4, 5, 8 & 10 MHz)


Vascular probe (4, 5, 8 & 10 MHz)